بهرام بیضایی، موزاییک استعاره ها به روایت بهمن مقصودلو

بهرام بیضایی، موزاییک استعاره ها به روایت بهمن مقصودلو

مستند بهرام بیضایی ، موزاییک استعاره ها اثری از بهمن مقصودلو یادداشت از سجاد اصغری سنتر سینماپرس – .مستند بهرام بیضایی ، موزاییک استعاره ها اثری از بهمن مقصودلو اثری بسیار قابل تامل در خصوص شخصیت بهرام بیضایی است، بهمن مقصودلو با تمرکز بر سینمای ایران وارد جهان بینی بهرام بیضایی می شود و با