اشتراکات فرهنگی ایران و تاجیکستان

اشتراکات فرهنگی ایران و تاجیکستان

اشتراکات فرهنگی ایران و تاجیکستان در زمینه زبان، موسیقی، دین و آیین باعث افزایش مراودات دو ملت شده است. به گزارش سنترسینماپرس پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ایران و تاجیکستان به روابط بهتری دست پیدا کردند و تاجیکستان، از لحاظ جغرافیایی ، همسایه شرقی ایران است که علاوه بر زبان مشترک، آیین و رسوم مشترک