آکادمی افسانه زندگی، هفت فیلم مطرح سال سینمای ایران را در دور دوم معرفی کرد

آکادمی افسانه زندگی، هفت فیلم مطرح سال سینمای ایران را در دور دوم معرفی کرد

مدیر دومین دوره جشن سینمایی آکادمی افسانه زندگی گفت: انتخاب این هفت فیلم، برایند و معدل بینش و تفکر و شعور و تجربه ماست چه بسا اگر شورای دیگری تولیدات یکساله سینمای ایران را با همین سطح کمی و کیفی ارزیابی می کردند یقینا هفت فیلم دیگری به سینمای ایران معرفی می شد ، ما