درد مشترک بسیاری از هنرمندان و سایر مردم/ برای تامین معاش مسافرکشی میکنیم

درد مشترک بسیاری از هنرمندان و سایر مردم/ برای تامین معاش مسافرکشی میکنیم

شغل دوم ما شده مسافرکشی / دربست؛ آزادی   برخلاف آنچه به نظر می رسد بیشتر شاغلان برای تامین معاش و جبران هزینه های زندگی خود به مسافرکشی روی می آورند، گزارشها نشان می دهد که سال گذشته درصد بسیار کمی از افراد دو شغله در این بخش به عنوان شغل دوم فعالیت داشتند. به