راه‌یابی «کودتای ۵۳» از ایران به «کلوب صددرصدی‌ها»

راه‌یابی «کودتای ۵۳» از ایران به «کلوب صددرصدی‌ها»

فیلم «کودتای ۵۳» به «کلوب صددرصدی‌ها»ی وبسایت معتبر جهانی ارزیابی فیلم با عنوان «راتن تومیتوز» راه یافت. به گزارشسنترسینماپرس کلوب «صد در صدی‌ها» متشکل از مجموعه‌ای از فیلم‌های تاریخ سینماست که از نظر راتن تومیتوز به یک «تومیتومیتر» کامل دست یافته‌اند. اگر نقدهای مثبت یک فیلم حداقل ۶۰ درصد از نقدهای آن را تشکیل بدهد، فیلم مورد نظر «تازه» لقب می‌گیرد و