جام افسانه زندگی تپه باستانی مارلیک

جام افسانه زندگی تپه باستانی مارلیک

ساسانیان سنترسینماپرس : در روند آماده‌کردن نقشه‌باستان‌شناسی  منطقه‌رودبار استان گیلان، تپه‌ای در شمال دهکده‌ ای کوچک در دره‌ی گوهر رود کشف شد که از نظر تاریخ و هنر گذشته‌ی ایران  اهمیت ویژه‌ای دارد. این تپه آثار ارزنده‌ی قبرستان فرمانروایان و سرداران قوم‌هایی را در خود پنهان داشته است که در سال‌های پایانی هزاره‌ی دوم تا