اظهار تاسف داود فتحعلی بیگی از ثبت و ضبط نشدن خاطرات تعزیه خوان‌های مطرح

اظهار تاسف داود فتحعلی بیگی از ثبت و ضبط نشدن خاطرات تعزیه خوان‌های مطرح

سنترسینماپرس : داود فتحعلی بیگی ضمن ابراز تأثر از درگذشت رضا نصرالله لنکرانی از تعزیه خوان های با سابقه و مطرح ایران، از ثبت و ضبط نشدن تاریخ شفاهی و خاطرات تعزیه خوان های مطرح اظهار تأسف کرد. داود فتحعلی بیگی از هنرمندان با سابقه عرصه نمایش های آیینی و سنتی و تعزیه، ضمن ابراز