پرداخت یارانه از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

پرداخت یارانه از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

  سنترسینماپرس– کارشناس بودجه گفت: برای جبران قدرت خرید مردم، باید از منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌ها، به همه مردم به صورت کامل یارانه پرداخت شود. مهدی هاشم‌زاده کارشناس بودجه اندیشکده سیاست‌گذاری ماهدشت با اشاره به واقعی بودن درآمد حاصل از فروش نفت دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۱