با حکم رئیس سازمان سینمایی؛ مدیرکل دفتر توسعه فناوری سینمایی و سمعی بصری منصوب شد

با حکم رئیس سازمان سینمایی؛ مدیرکل دفتر توسعه فناوری سینمایی و سمعی بصری منصوب شد

طی حکمی از سوی رئیس سازمان سینمایی، محمدرضا فرجی به سمت مدیرکل دفتر توسعه فناوری سینمایی و سمعی بصری منصوب شد. به گزارش سنترسینماپرس به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، طی حکمی از سوی محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی، محمدرضا فرجی به سمت مدیرکل دفتر توسعه فناوری سینمایی و سمعی بصری منصوب شد. متن